background

Algemene voorwaarden B2C –Opleidingen en Trainingen

Algemene voorwaarden B2C –Opleidingen en Trainingen

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod van de VZW emino, met zetel te 2000 Antwerpen, Kipdorpvest 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0682.510.212 (hierna “emino”), enop elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen emino en de Klant. Onder “de Klant” wordt verstaan “een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met emino”.

Door het afsluiten van een overeenkomst met emino aanvaardt de Klant deze voorwaarden. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door emino schriftelijk zijn aanvaard.

Indien één van deze bepalingen om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 2 – Aanbod

Via de website van emino kan de Klant:

 1. Zich inschrijven voor een opleiding aangeboden door emino (hierna genoemd “Opleiding(en)”), met name een fysieke opleiding, webinar, online opleiding of workshop
 2. Online opleidingen aankopen om op eigen initiatief te volgen (hierna genoemd “Training(en)”).

Inschrijvingen voor Opleidingen of het aankopen van Trainingen verlopen steeds via de website van emino.

De overeenkomst tussen emino en de Klant komt slechts tot stand na elektronische bevestiging van de inschrijving door emino. Zolang de Klant geen bevestiging van emino ontvangt, kan de Klant de Opleiding of Training annuleren.

Artikel 3 – Prijs en betaling

 • Alle prijzen zijn inclusief
 • De prijs die voor bovenstaande diensten geldt, is de prijs op het moment dat u de aankoop afrondt
 • Opleidingen dienen na hun uitvoering door emino betaald te Het verzoek tot betaling via

overschrijving wordt na de uitvoering van de dienst bezorgd aan de Klant.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 • De Klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder extra kosten te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen lopende vanaf de dag waarop de Overeenkomst werd
 • Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen voormelde termijn kenbaar te maken aan emino. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het modelformulier van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf Het volstaat om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • Indien de termijn tussen de inschrijving door de Klant en de uitvoering van de dienstverlening door emino minder dan 14 kalenderdagen bedraagt, erkent de Klant dat hij zijn herroepingsrecht niet meer kan uitoefenen van zodra de Opleiding, en dus de uitvoering van de overeenkomst door emino, gestart is.
 • In elk geval vervalt het herroepingsrecht van de Klant van zodra hij de link voor het deelnemen aan de Opleiding of Training, dan wel de link voor het downloaden van de Opleiding of Training heeft ontvangen.

Artikel 5 – Annulatie

Emino heeft het recht de Opleiding uiterlijk 14 kalenderdagen voor de aanvang te annuleren indien zou blijken dat er te weinig deelnemers ingeschreven zijn.

De terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij deze nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 • Emino zal zich naar beste kunnen inspannen om de hogervermelde met zorg uit te voeren, emino bepaalt zelf de inhoud en diepgang van de Opleidingen en Trainingen. Op emino rust dienaangaande enkel een middelenverbintenis en in geen geval een resultaatsverbintenis.
 • Emino neemt passende technische en organisatorische maatregelen met het oog op de beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.
 • Op de website van emino worden de technische vereisten voor het volgen van de Opleiding of Training weergegeven, emino draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de technische specificaties voor het volgen van de Opleidingen of Trainingen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 • Emino is enkel aansprakelijk in het geval van een uitsluitend aan haar toerekenbare fout en die in geen geval door de Klant kon worden voorkomen.
 • Behoudens in het geval van bedrog of opzettelijke fout van emino en/of haar aangestelden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van emino jegens de Klant te allen tijde beperkt tot de waarde van de bestelde Opleiding of Training , exclusief btw, ook in het geval van een zware fout.

Artikel 8 – Privacy

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de privacyverklaring(https://www.emino.be/legal-documents/algemeen-privacybeleid/) van emino

Artikel 9 – Overmacht

 • Emino is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd (niet-exhaustief): staking, brand, epidemie, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica, internet of telecommunicatiestoringen en beslissingen of interventies van overheidswege.
 • Indien emino zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van emino opgeschort.

Artikel 10 – Klachten

 • Eventuele problemen of klachten kunnen gemeld worden per aangetekend schrijven aan
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen steeds gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen nadat de Klant de Opleiding of Training heeft plaatsgevonden. Bij deze kennisgeving moet de Klant een duidelijke omschrijving geven van de oorzaak, de omvang en de eventuele schade.
 • Bij emino ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient de Klant zich allereerst te wenden tot emino. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van emino niet op, tenzij emino schriftelijk anders
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door emino, zal zij voorzien in een

Artikel 11 – Diverse bepalingen

 • Het nalaten op gelijk welk moment door emino om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 • Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen tussen partijen inzake hun overeenkomst worden zoveel als mogelijk minnelijk geregeld. Bij gebrek aan minnelijke regeling is uitsluitend de rechtbank van de woonplaats van de Klant bevoegd.
×