ESF
23 januari 2023

Onze ESF-projecten op een rij

Banner Esf Vdab ESF banner met logo VDAB

Onderstaande projecten zijn mogelijk met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds. 

Jobcoaching op de werkvloer

Goed begonnen is half gewonnen. Om een duurzame tewerkstelling te realiseren is dat net zo. Daarom is coaching in het eerste jaar van de tewerkstelling zo belangrijk. In die fase kunnen er immers zowel vanuit de werknemer als de werkgever noden zijn naar ondersteuning. Denk aan ondersteuning op vlak van soft skills, versterking van talige vaardigheden, problemen in lichamelijk, psychisch, cognitief en/of sociaal functioneren die een impact hebben op het arbeidsmatig functioneren.

Daarom is er nu tijdens het eerste jaar van de tewerkstelling coaching op de werkvloer mogelijk, dit voor zowel de werknemer als de werkgever. Deze dienstverlening is kosteloos voor zowel werknemer als werkgever. 

Deze opdracht wordt op Vlaams niveau uitgevoerd en is mogelijk met de financiële steun van Europa WSE.

GLOW

Binnen de huidige arbeidsmarktsituatie is er een aanzienlijk segment van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Via de opdracht Groeien en Leren Op de Werkvloer (GLOW) begeleidt en bemiddelt emino werkzoekenden naar het regulier economisch circuit via een intensief traject met inzet van werkplekleren. Dit geeft werkzoekenden mogelijkheid om de nodige zelfredzaamheid en competenties te verwerven die nodig zijn voor een duurzame tewerkstelling.

Werkzoekenden die hiervoor in aanmerking komen, worden door VDAB doorverwezen. 

Deze opdracht wordt op Vlaams niveau uitgevoerd. Dit project is mogelijk met de financiële steun van Europa WSE.

TIBB

Elke loopbaan is een beetje ongewoon: iedereen komt wel eens bepaalde uitdagingen of hindernissen tegen. Het zou vreemd zijn om niets tegen te komen. Maar sommige hindernissen of uitdagingen voelen te groot of te moeilijk om zelf te overwinnen. 

Emino is zich hiervan bewust en wil een ondersteunende partner zijn voor mensen die deze hindernissen willen overspringen te helpen & te motiveren. We zijn er van overtuigd dat iedereen zijn pad (naar duurzaam werk) weer kan vinden.

Emino focust zich op het wegwerken en overkomen van hindernissen voor
• mensen met autisme,
• mensen die psychisch kwetsbaar zijn,
• mensen die opnieuw de arbeidsmarkt willen betreden na (langdurige) ziekte,
• mensen die ergonomische ondersteuning kunnen gebruiken,
• jongeren die vanuit een uitdagende situatie zoekende zijn (naar de juiste opleiding of) aan de start van hun loopbaan
• mensen waarbij Nederlands niet de moedertaal is
• mensen die fysieke of sensoriële beperkingen hebben

Dit project is mogelijk met de financiële van het Europees Sociaal Fonds. 

Lokale partnerschappen voor jongeren (oproep 510)

Elke jongere heeft kwaliteiten en talenten die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Daar willen we op inzetten! Zo willen we de positie van jong talent op de arbeidsmarkt en in de samenleving versterken. Dit doen we samen met onze partners. Aan de hand van een sociale impactmeting onderzoeken we op welke vlakken de positie van de jongeren daadwerkelijk wordt versterkt, los van een tewerkstelling of het starten met een opleiding. 

We starten projecten in verschillende regio's:

 

Lokale partnerschappen voor jongeren - Tweede ronde/Blinde vlekken (oproep 528)

Elke jongere heeft kwaliteiten en talenten die de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Daar willen we op inzetten! Zo willen we de positie van jong talent op de arbeidsmarkt en in de samenleving versterken. Dit doen we samen met onze partners. Aan de hand van een sociale impactmeting onderzoeken we op welke vlakken de positie van de jongeren daadwerkelijk wordt versterkt, los van een tewerkstelling of het starten met een opleiding. 

Een overzicht van onze projecten (klik op de link om naar de projectpagina te gaan): 

Werkbaar werkt

Personen met een gezondheidsprobleem en/of beperking scoren laag op het vlak van werkbaar werk. Hoger opgeleide werknemers met een gezondheidsprobleem en/of een beperking zijn zelden de primaire focus in een project krijgen. Daarom richten we ons in dit project op hen. Hoger opgeleide werknemers werken in jobs van een heel andere aard. In hun job hebben ze dan ook te maken met andere drempels en hebben ze ook een andere aanpak nodig. 

De eerste verkenningsronde gebeurt in samenwerking met de KULeuven. Het is de bedoeling om zicht te krijgen op de noden van de doelgroep, maar ook op die van hun leidinggevenden en collega's. 
Dit gebeurt aan de hand van een exploratief onderzoek. Het is een combinatie van studie van wetenschappelijk onderzoek en bevraging van de doelgroep. Daarnaast wordt een Vlaams en een transnationaal partnerschap uitgebouwd. 

We onderzoeken Vlaamse en transnationale good practices. 

Dit project is een initiatief van emino en KULeuven. 

Re-integratie & zeldzame ziekte

6% tot 8% van de wereldbevolking heeft een zeldzame ziekte. Voor België gaat het dan om meer dan een half miljoen mensen. (ZOOM, 2018). Ons doel is om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor deze zeer diverse groep. Samen met de KU leuven (Centrum voor Omgeving & Gezondheid) onderzoeken we hun noden, wensen en drijfveren op het vlak van werk (re-integratie & jobbehoud). We gaan na of ze gemeenschappelijke noden hebben en of ze een specifieke dienstverlening nodig hebben. Indien dit zo is, gaan we na wat het dan precies moet zijn. Vervolgens stellen we aan de hand van een kwaliteitsvolle pitch onze conceptplan voor aan ESF. Het ontwikkelen van een specifieke dienstverlening zal worden opgenomen in een vervolgproject. 

Meer informatie over dit project vind je op de projectpagina

Telewerken met een kwetsbaarheid

Het telewerken vormt niet enkel een uitdaging voor vele werknemers en werkgevers, maar mensen met een specifieke problematiek zoeken nog meer specifieke handvaten om met het telewerken aan de slag te gaan. Binnen dit project wensen we een blended leertraject te ontwikkelen waarbij werknemers met een eventuele kwetsbaarheid handvaten krijgen om aan de slag te gaan en met risico's van bv. overbelasting, sociaal isolement, weerbaarheid, enz. om te gaan.

Ga naar de projectpagina voor meer info.

Hybride samenwerken 2.0

Telewerken is de nieuwe norm. Hoewel in eerste instantie enkel de voordelen naar boven kwamen, is er ook het besef dat onze organisatie zeker moet nadenken over mogelijke moeilijkheden. Werknemers hebben ondersteuning nodig bij het werken vanop afstand.  

Om hier een eerste antwoord op te bieden doorliepen de teamcoaches, managers en leden van de directie een blended leertraject “leidinggeven in een hybride werkomgeving” tijdens het voorjaar van 2021. Daar niet enkel leidinggevenden ondersteuning nodig hebben maar ook de medewerkers wensen we via deze oproep voor alle medewerkers van emino een leertraject aan te bieden met de focus op samenwerken en veerkracht van het team binnen een hybride werkomgeving. Daarnaast willen we als organisatie ook inzetten op het behouden en versterken van de veerkracht binnen de (bestaande) teams. We kozen er daarom voor om aan al onze medewerkers 2 opleidingen aan te bieden. Meer weten? Ga naar de projectpagina!

Doorstroom sociale economie

Emino helpt mensen die de overstap willen maken van tewerkstelling in de sociale economie naar het reguliere circuit. We begeleiden doelgroepmedewerkers op maat aan de hand van een positieve aanpak. De doorstroomcoach ondersteunt op verschillende vlakken: het opstellen van een CV en motivatiebrief, sollicitatietraining, het organiseren van een terbeschikkinstelling, … 

Lees meer over het project doorstroom sociale economie.

Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

We stimuleren de arbeidsrijpheid bij leerlingen met de focus op een duurzame transitie naar de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt aan generieke, loopbaangerichte en vaktechnische competenties door een stage op een reguliere werkvloer al dan niet in combinatie met vorming.

Lees meer over het project OAL.